Школа 78

Статут школи І-ІІІ ступенів № 78

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Школа І – ІІІ ступенів № 78 Печерського району міста Києва (надалі – Заклад) продовжує свою діяльність шляхом зміни найменування з середньої загальноосвітньої школи № 78 Печерського району м. Києва, яка є правонаступником середньої загальноосвітньої школи № 78 Старокиївського району міста Києва, створеної відповідно до Розпорядження Старокиївської районної державної адміністрації від 12.12.1996 року № 478. Заклад зареєстровано 12.12.1996 року Старокиївською районною державною адміністрацією міста Києва, реєстраційний № 03072, ідентифікаційний код – 22881484.

 

1.2. Заклад заснований на комунальної власності територіальної громади міста Києва. Власником та Засновником Закладу є територіальна громада міста Києва, від імені якої виступають  Київська міська рада та уповноважені нею органи (надалі – Власник, Засновник).

1.3. Статут Закладу викладається в новій редакції у зв’язку із зміною Власника, Засновника та чинного законодавства України.

1.4.  Заклад підконтрольний управлінню освіти Печерської районної в м. Києві державної адміністрації та Головному управлінню освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

 

1.5. Заклад є юридичною особою, має печатку, штамп, власну символіку та атрибутику, може мати поточні та інші рахунки в установах банку, реєстраційний рахунок в органах державного казначейства, самостійний баланс.

1.6. Повне найменування Закладу: Школа І – ІІІ ступенів №78   Печерського району  м. Києва.

1.7. Скорочена назва Закладу: Школа № 78.

1.8. Місцезнаходження  Закладу: ______

 

1.9. Заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778, іншими нормативно-правовими актами, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Головного управління освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), управління освіти Печерської районної у м. Києві державної адміністрації, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями Печерської районної в м. Києві державної адміністрації та власним Статутом.

1.10.  Головною метою Закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

1.11. Головними завданнями Закладу є:

 • створення умов для здобуття учнями загальної середньої освіти на рівні  державних освітніх стандартів.
 • розробка та апробація нових освітніх технологій, впровадження перспективних педагогічних технологій, інновацій, систем та форм навчання та виховання, що синтезують здобутки вітчизняної та світової педагогіки;
 • різнобічний розвиток індивідуальності дитини на основі виявлення її задатків і здібностей, формування ціннісних орієнтацій, задоволення інтересів і потреб;
 • виховання морально і фізично здорового покоління;
 • виховання школяра як громадянина України, національно свідомої, вільної, демократичної, життєво і соціально компетентної особистості, здатної здійснювати самостійний вибір і приймати відповідальні рішення у різноманітних життєвих ситуаціях;
 • розвиток у учнів природних позитивних нахилів, здібностей й обдарованості, творчого мислення, потреби і вміння самовдосконалюватися;
 • становлення в учнів цілісного наукового світогляду, загальнонаукової, загальнокультурної, технологічної, комунікативної і соціальної компетентностей на основі засвоєння системи знань про природу, людину, суспільство, культуру, виробництво, оволодіння засобами пізнавальної і практичної діяльності;
 • створення сприятливих умов для самовираження особистості учнів у різних видах діяльності, їх повноцінного морального, психічного, фізичного розвитку;
 • надання учням можливості для реалізації індивідуальних творчих потреб;
 • виховання в учнів любові до праці, забезпечення умов для їх життєвого і професійного самовизначення, формування готовності до свідомого вибору і оволодіння майбутньою професією.

1.12. Діяльність Закладу будується на принципах доступності, гуманізму, демократизму; незалежності від політичних, громадських та релігійних об’єднань; взаємозв’язку розумового, морального, фізичного та естетичного виховання; рівності умов кожної людини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку, органічного зв’язку з національною історією, культурою, традиціями; диференціації змісту і форм освіти, науковості, розвиваючому характеру навчання, гнучкості та прогностичності; єдності та наступності; безперервності та різноманітності; поєднанні державного управління та громадського самоврядування.

1.13. Заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України, Положенням  про загальноосвітній навчальний заклад та власним Статутом.

1.14.  Заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

 • безпечні умови освітньої діяльності;
 • реалізацію головних  завдань, визначених  Законом України  «Про  освіту»  та  Положенням про  середній загальноосвітній  навчальний  заклад;
 • дотримання державних стандартів освіти;
 • дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;
 • дотримання фінансової дисципліни.

1.15. У Закладі відповідно до статті 7 Закону України „Про освіту” визначена українська мова навчання.

1.16. З метою створення умов для диференціації та індивідуалізації навчання в старшій школі організовано навчання за профільними напрямами, які визначаються Радою Закладу з урахуванням освітніх запитів населення, кадрового забезпечення та матеріально-технічної і методичної бази школи.

1.17. Заклад має право:

 • проходити в установленому порядку державну атестацію;
 • визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із власником;
 • в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;
 • спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить чинному законодавству України;
 • використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;
 • отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;
 • залишати у своєму розпорядженні і використовувати кошти від господарської діяльності, надання платних послуг згідно переліку, визначеного Кабінетом Міністрів України;
 • володіти, користуватися і самостійно розпоряджатися всім майном, придбаним за власні прибутки навчального закладу чи переданими їй іншими юридичними чи фізичними особами, в тому числі і закордонними;
 • розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів;
 • створювати структурні підрозділи  ,формувати індивідуальний штатний розпис та  подавати  його  на  затвердження органу управління  освіти, встановлювати  форми заробітної плати і матеріального заохочення  в  межах власного  кошторису;
 • використовувати можливості комерційних банків, фірм, підприємств, різноманітних фондів тощо щодо надання благодійної допомоги навчальному закладу у здійсненні своєї статутної діяльності;
 • встановлювати шкільну форму для учнів певного зразка;
 • встановлювати власну символіку та атрибутику;
 • користуватися пільгами, що передбачені чинним законодавством;
 • видавати документи про освіту встановленого зразка;
 • розробляти та реалізувати варіативну складову змісту загальної середньої освіти;
 • встановлювати відповідно до законодавства України прямі зв’язки з навчальними закладами зарубіжних країн, міжнародними організаціями тощо;
 • формувати в учнів засади здорового способу життя, гігієнічні навички;
 • охороняти життя і здоров’я учнів, педагогічних та інших працівників навчального закладу;
 • здійснювати інші дії, що не суперечать чинному законодавству.

1.18. Взаємовідносини навчального закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

1.19.  На  основі  встановлених Кабінетом Міністрів  України  нормативів фінансування здобуття загальної середньої освіти у  Закладі встановлюється мережа  класів, груп продовженого дня, факультативів, гуртків.

II. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

2.1. Заклад планує свою роботу самостійно відповідно до річного навчального плану. У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку.   План роботи затверджується радою Закладу.

2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання. Робочий навчальний план навчального закладу щорічно погоджуються радою Закладу та затверджуються в установленому порядку. У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються:

 • тижневий розклад уроків;
 • щоденний режим роботи.

2.3. Відповідно до навчального плану Закладу педагогічні працівники самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, яким надано гриф Міністерства освіти, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, педагогічні технології, що мають забезпечувати отримання освіти на рівні державних стандартів, виконання інших статутних завдань.

2.4. У Закладі варіантність загальної середньої освіти забезпечується наявністю в її змісті таких компонентів:

 • державний – визначається Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України;
 • шкільний – визначається Закладом  з урахуванням інтересів і побажань учнів, їхніх батьків, культурно-етнічних особливостей регіону, країни.

2.5. Заклад  здійснює  навчально-виховний процес за денною формою навчання.

Бажаючим надається право і створюються умови для індивідуального навчання, прискореного закінчення Закладу, складання екзаменів екстерном.

2.6. Мережа Закладу щорічно підлягає уточненню і може змінюватися. Мережа класів у Закладі формується на підставі нормативів їх наповнюваності відповідно до кількості поданих заяв (але не більше, ніж 30 учнів) та санітарно-гігієнічних умов для здійснення навчально-виховного процесу.

2.7. Заклад може реалізовувати освітні програми і надавати платні послуги на договірній основі за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

 1. Структура Закладу:
 • І ступінь (початкова школа: 1 – 4 класи) – термін навчання 4 роки – з поглибленим вивченням окремих предметів, які визначаються Радою Закладу з обов’язковим збереженням одного загальноосвітнього класу;
 • ІІ ступінь (середня школа: 5 – 9 класи) – термін навчання 5 років – з  поглибленим вивченням окремих предметів, які визначаються Радою Закладу з обов’язковим збереженням одного загальноосвітнього класу.

З 8-го класу запроваджується допрофільне навчання;

 • ІІІ ступінь (старша школа: 10 – 11 класи) – термін навчання 2 роки – профільне навчання за напрямками, які визначаються Радою Закладу.

 

2.9. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються навчальним закладом в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом. Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються не пізніше 1 липня наступного року. Навчальні заняття розпочинаються лише за наявності акта, що підтверджує підготовку приміщення навчального закладу для роботи у новому навчальному році. Тривалість навчального року обумовлюється виконанням навчальних програм з усіх предметів.

Структура навчального року (чверті, семестри) та режим роботи встановлюються Закладом у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, за погодженням та затвердженням управлінням освіти Печерської районної в м. Києві державної адміністрації.

2.10. Зарахування учнів до Закладу здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків  або осіб,  які їх замінюють), а також свідоцтва про народження (копії), медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, що вступають до першого класу).

До першого класу зараховуються, як правило, діти з 6 років відповідно до території обслуговування.

У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого закладу освіти. При цьому до заяви додаються відповідні документи про освіту (табель успішності, довідка або свідоцтво).

2.11. У школах першого-другого ступенів для 1 – 6 класів за бажанням учнів, їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних кадрів, обслуговуючого персоналу можуть створюватись групи продовженого дня.

Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей з них здійснюється наказом директора Закладу на підставі заяв батьків (осіб, які їх замінюють).

Організація роботи групи подовженого дня визначається згідно з розкладом уроків та позаурочної виховної роботи.

2.12. Відволікання учнів за рахунок навчального часу для виконання і здійснення заходів, не пов’язаних з процесом навчання, забороняється (крім випадків, передбачених законодавством).

2.13. Тривалість уроку у першому класі чотирирічної (трирічної) початкової школи становить 35 хвилин, у других – четвертих – 40 хвилин, в усіх інших класах – 45 хвилин.

У Закладі встановлюється така тривалість перерв між уроками: перша перерва – 10 хвилин; друга перерва – 20 хвилин; третя перерва – 20 хвилин; четверта перерва – 10 хвилин; п’ята перерва – 10 хвилин.

2.14. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, який складається відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог і затверджується його директором.

Тривалість навчального тижня щорічно визначається радою Закладу, при умові дотримання санітарно-гігієнічних вимог і в межах часу, що передбачений навчальним планом.

Тижневий режим роботи Закладу фіксується у розкладі уроків.

2.15. Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у Закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні заняття, що передбачені розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів, їхнє виховання та розвиток творчих здібностей і обдаровань.

Крім того, при Закладі діють Внутрішкільний дитячо-юнацький спортивний комплекс та Внутрішкільний мистецький комплекс, створені на підставі Розпоряджень Старокиївської районної державної адміністрації міста Києва № 1129 від 27.12.2000 року “Про створення Внутрішкільного дитячо-юнацького спортивного комплексу при середній загальноосвітній школі № 78” та № 139 від 28.02.2001 року “Про створення Внутрішкільного мистецького комплексу при середній загальноосвітній школі № 78”, діяльність яких здійснюється відповідно до Конституції України, чинного законодавства, Статуту.

2.16. Внутрішкільні комплекси є складовою частиною Закладу. Ці комплекси мають індивідуальні штатні розписи, які погоджуються Органом управління освітою та затверджуються Засновником (Власником).

2.17. Домашні завдання задаються з урахуванням індивідуальних особливостей учнів і педагогічних вимог. Їх доцільність, характер, зміст і обсяг визначаються вчителем. У першому класі домашні завдання учням не даються.

2.18. У Закладі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів, ведеться тематичний облік знань.

У першому класі дається словесна характеристика знань учнів у навчанні, у другому – за рішенням педагогічної ради Закладу.

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

2.19. Учні, які впродовж двох років навчання у початковій школі не засвоїли програму з предметів навчального плану, за поданням педагогічної ради направляються на обстеження спеціалістами психолого-медико-педагогічної консультації за згодою батьків (осіб, які їх замінюють). За її висновками такі учні можуть продовжувати навчання у спеціальних загальноосвітніх школах, залишатись на повторний курс навчання або навчатися за індивідуальною формою чи за індивідуальними навчальними програмами за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

2.20. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).

Порядок переведення і випуск учнів Закладу визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності.

2.21. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти.

2.22. Для вирішення спірних питань, що виникають під час проведення річного та підсумкового оцінювання, у Закладі створюється апеляційна комісія  (п.1.6. Інструкції про переведення та випуск учнів).

У разі незгоди  учня (батьків або осіб, які їх замінюють) з результатами річного оцінювання (кількість предметів не обмежується) йому надається право протягом 5 днів після оголошення результатів оскаржити їх (п.1.7 Інструкції про переведення та випуск учнів).

2.23. У документ про освіту (табель успішності, свідоцтво, атестат) вносяться оцінки відповідно до загальноприйнятої 12-бальної системи оцінювання знань учнів.

2.24. Оцінка з поведінки в Закладі не виставляється.

2.25. Навчання випускників 4, 9, 11 класів Закладу завершується  державною підсумковою атестацією.

Випускники, які закінчили школу ІІ ступеня, одержують свідоцтво про базову загальну середню освіту.

Випускники, які закінчили школу ІІІ ступеня, одержують атестат про  повну загальну середню освіту.

2.26. Звільнення учнів від випускних екзаменів проводиться у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

2.27. За успіхи у навчанні для учнів встановлюються такі форми морального та матеріального заохочення:

 • подяка;
 • грамоти;
 • цінні подарунки.

 

III. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 

3.1. Учасниками навчально-виховного процесу Закладу є:

 • учні;
 • педагогічні працівники;
 • психологи, бібліотекарі;
 • інженерно-технічні працівники та навчально-допоміжний персонал;
 • керівники;
 • батьки або особи, які їх замінюють;
 • представники підприємств, установ, кооперативних, громадських організацій, фондів, асоціацій, які беруть участь у навчально-виховній роботі.

Заклад працює за індивідуальним штатним розписом, який погоджується та затверджується Управлінням освіти Печерської районної в місті Києві державної адміністрації.

3.2. Права і обов’язки  учасників навчально-виховного процесу визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

3.3. За невиконання учасниками навчально-виховного процесу своїх обов’язків, порушення Статуту на них можуть накладатися стягнення, встановлені чинним законодавством, Статутом і правилами внутрішнього розпорядку Закладу, а також в установленому порядку виноситись на громадський осуд.

3.4. Учні мають право:

 • на доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти у Закладі;
 • на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність, та інші права;
 • обирати профілі, форми навчання, індивідуальні програми, позакласні заняття;
 • користуватися навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, побутовою, оздоровчою базою Закладу;
 • на інформацію з усіх галузей знань;
 • брати участь у науково-дослідній, експериментальній, конструкторській та інших видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах;
 • особисто або через своїх представників брати участь у громадському самоврядуванні Закладу;
 • брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;
 • брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;
 • на безпечні і нешкідливі умови навчання та праці.

Бажаючим учням надається право і створюються умови для індивідуального навчання, прискореного закінчення Закладу, складання державної підсумкової атестації екстерном а також відвідувати групові, факультативні та інші позакласні заходи та заняття, спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів, розвиток творчих здібностей та обдарувань, за рахунок як державних, так і батьківських коштів.

3.4. Учні зобов’язані:

 • виконувати вимоги Статуту, правила внутрішкільного розпорядку;
 • систематично і глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, підвищувати свій загальнокультурний рівень;
 • бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;
 • дотримуватися правил особистої гігієни та дбати про охайний      зовнішний вигляд.
 • дотримуватись законодавства України, моральних та етичних норм;
 • вважати лайку, паління, навмисне псування шкільного майна, різку поведінку, грубими порушеннями.

Будь-яке псування майна Закладу повністю компенсується винуватцем.

За невиконання учнями своїх обов’язків, Статуту або правил внутрішкільного розпорядку на них можуть бути накладені дисциплінарні стягнення.

Учні Закладу залучаються до самообслуговування, різних видів суспільно-корисної праці з урахуванням віку, статі та фізичних можливостей, норм і правил особистої гігієни та охорони здоров’я.

3.5. До педагогічних працівників належать вчителі, викладачі, педагоги-організатори, методисти, керівники гуртків, практичний психолог, соціальний педагог, директор та його заступники.

3.6. Педагогічними працівниками Закладу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.

 

3.7. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються  законодавством України про працю, Законом України “Про загальну середню освіту” та іншими законодавчими актами.

 

3.8. Педагогічні працівники мають право на:

 • захист професійної честі, гідності;
 • участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;
 • проведення науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи відповідно до діючих нормативних документів;
 • вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи;
 • дострокову атестацію на отримання відповідної категорії і педагогічного звання;
 • участь в роботі органів громадського самоврядування Закладу;

користування подовженою оплачуваною відпусткою;

 • одержувати компенсації при втраті роботи в зв’язку із змінами в організації роботи Закладу;
 • підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту програм, форм навчання, організацій та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку;
 • отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років.

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

 

3.9. Педагогічні працівники зобов’язані:

 • забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм, дотримуючись вимог Державного стандарту освіти;
 • виконувати Статут Закладу, правила і режим внутрішнього трудового розпорядку, умови контракту чи трудового договору;
 • брати участь у роботі педагогічної ради;
 • забезпечувати умови для засвоєння учнями навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог, сприяти розвиткові здібностей учнів;
 • настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості, інших доброчинностей;
 • виховувати повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, країни походження, до державного і соціального устрою, поглядів, що відмінні від власних, бережливе ставлення до навколишнього середовища;
 • готувати до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
 • додержувати педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;
 • захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам;
 • постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;
 • виконувати рішення, прийняті органами громадського самоврядування Закладу, накази і розпорядження адміністрації, органів державного управління освітою.

3.10. У Закладі періодично проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз на 5 років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

3.11. Обсяг навчального навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором навчального закладу і затверджується управлінням освіти Печерської районної в м. Києві державної адміністрації. Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника. Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

3.12. Педагогічні працівники, які не відповідають займаній посаді за результатами атестації, або систематично порушують Статут, правила внутрішкільного розпорядку Закладу, не виконують посадові обов’язки, умови договору, контракту, звільняються з роботи згідно до чинного законодавства.

3.13. У Закладі можуть створюватися наукові підрозділи та творчі колективи з питань розробки та впровадження перспективних педагогічних технологій, психологічної обдарованості особистості, національного виховання тощо.

3.14. Інженерно-технічні працівники та навчально-допоміжний персонал приймається на роботу і звільнюється директором Закладу гідно з чинним законодавством.

Їхні права, обов’язки регулюються трудовим законодавством, цим статутом та правилами внутрішнього трудового розпорядку Закладу.

3.15. Батьки учнів (особи, які їх замінюють) є учасниками навчально-виховного процесу з моменту зарахування їхніх дітей до Закладу.

 

3.16. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

 • обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в Закладі;
 • звертатись до органів державного управління і громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;
 • брати участь в покращенні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази Закладу;
 • захищати в органах громадського самоврядування Закладу та у відповідних державних, судових органах законні інтереси своїх дітей.
 • робити добровільні пожертвування для потреб навчального закладу.

3.17. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов’язані:

 • постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати  належні умови для розвитку їх природніх здібностей;
 • поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, державної і рідної мов, культури, сім’ї, повагу до національних, історичних, культурних цінностей інших народів;
 • сприяти здобуттю дітьми освіти у Закладі або забезпечувати  повноцінну домашню освіту в обсязі державних вимог;
 • виконувати вимоги Статуту Закладу, правил внутрішкільного розпорядку, рішення органів громадського самоврядування, розпорядження адміністрації школи;
 • дотримуватися єдності вимог школи та сім’ї;
 • виховувати повагу до законів, прав, основних свобод людини.

Заклад надає батькам і особам, які їх замінюють, допомогу у виконанні ними своїх обов’язків.

У разі невиконання батьками своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством України, Заклад може виступати позивачем до суду з питань позбавлення їх батьківських прав.

3.18. Учасники навчально-виховного процесу набувають прав і несуть обов’язки, що визначаються даним Статутом та договором із Закладом.

3.19. Представники громадськості мають право:

 • обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в Закладі;
 • керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;
 • сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню Закладу;
 • проводити консультації для педагогічних працівників;
 • брати участь в організації навчально-виховного процесу.

3.20. У навчально-виховному процесі Закладу можуть брати участь вищі навчальні заклади, організації та установи в межах, визначених чинним законодавством і статутом навчального закладу.

3.21. Представники громадськості зобов’язані:

 • дотримуватися Статуту Закладу, виконувати рішення органів громадського самоврядування, накази та розпорядження адміністрації з питань організації навчально-виховного процесу;
 • дотримуватися етики поведінки та моралі;
 • захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків.

IV. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ 

4.1. Управління Закладом здійснюється відповідно до цього Статуту на основі поєднання прав Власника, Засновника, управління освіти Печерської районної в місті Києві державної адміністрації щодо господарського використання комунального майна та участі в управлінні трудового колективу.

Безпосереднє керівництво Закладом здійснює його директор.

Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки.

Директор призначається на посаду та звільняється з посади наказом Головного управління освіти і науки виконавчого органу Київської миіської ради (Київської міської державної адмінінстрації) за поданням голови Печерської в місті Києві державної адміністрації.

Директор має заступників відповідно до індивідуального штатного розпису. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється управлінням освіти Печерської районної в місті Києві державної адміністрації за поданням директора Закладу.

4.2. Директор Закладу:

 • здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;
 • забезпечує реалізацію державної освітньої політики, діє від імені Закладу;
 • організовує навчально-виховний процес, здійснює контроль за його ходом і результатами, відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу, за дотриманням вимог охорони дитинства і праці, створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі;
 • розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами, затверджує після погодження з радою Закладу кошторис та організовує його виконання, укладає угоди, відкриває рахунки в установах банків і є розпорядником кредитів;
 • видає у межах своєї компетенції накази та інші розпорядчі документи, обов’язкові для всіх учасників навчально-виховного процесу;
 • за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові обов’язки працівників Закладу;
 • створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;
 •   несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та конференцією, Засновником, місцевими органами державної виконавчої влади.

4.3. Добір, призначення на посаду та звільнення заступників директора і  педагогічних працівників здійснюється управлінням освіти Печерської районної в місті Києві державної адміністрації за поданням керівника Закладу з дотриманням чинного законодавства.

Добір, призначення на роботу та звільнення інженерно-технічних працівників  та навчально-допоміжного персоналу здійснює директор школи.

4.4. Вищим органом громадського самоврядування Закладу є конференція учасників навчально-виховного процесу, яка скликається не менше одного разу на рік. Делегати конференції з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

 • працівників Закладу – зборами  трудового колективу;
 • учнів Закладу другого-третього ступеня – класними зборами;
 • батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів.

Визначається така кількість делегатів:

 • від працівників Закладу – 40;
 • учнів – 40;
 • батьків і представників громадськості – 40.

Термін їх повноважень становить 3 роки.

Конференція правочинна, якщо в її роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Конференція скликається не менше одного разу на рік. Право скликати конференцію мають голова ради Закладу, делегати конференції, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор Закладу або особа, яка його замінює.

Конференція:

 • обирає раду Закладу, її голову, встановлює термін її повноважень;
 • заслуховує звіт директора і голови ради Закладу про їхню роботу, дає їй оцінку відкритим або таємним голосуванням, розглядає питання навчально-виховної методичної економічної і фінасово-господарської діяльності закладу;
 • затверджує основні напрями вдосконалення діяльності навчально-виховного закладу, розглядає інші найважливіші питання навчально-виховного процесу;
 • приймає рішення про стимулювання праці директора, голови ради Закладу.

4.5. У період між конференціями діє рада Закладу. В окремих випадках функції ради можуть виконувати загальні збори.

До ради Закладу обираються пропорційно представники від працівників цього Закладу, учнів (другого-третього ступеня), батьків і громадськості відкритим або таємним голосуванням.

Рада Закладу скликається її головою, Засновником (Власником), а також членами ради, якщо за це висловилось не менше третини її складу, директором Закладу.

Засідання ради є правомочним, якщо у ньому бере участь не менше двох третин її членів.

Рішення ради приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні її членів. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту Закладу, доводяться в 7 – денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

У разі незгоди адміністрації Закладу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірні питання.

До складу комісії входять: представники комісії органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету Закладу.

4.6. Очолює раду Закладу голова, який обирається зі складу ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради.

Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

4.7.  Метою діяльності ради є:

 • сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;
 • об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;
 • формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчальним закладом;
 • розширення колегіальних форм управління навчальним закладом;
 • підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.

4.8. Основними завданнями ради є:

 • підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;
 • визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;
 • формування навичок здорового способу життя;
 • створення належного педагогічного клімату в навчальному закладі;
 • сприяння духовному, фізичному розвитку учнів (вихованців) та набуття ними соціального досвіду;
 • підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;
 • сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів (вихованців);
 • підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;
 • ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;
 • стимулювання морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;
 • зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів (вихованців) та загальноосвітнім навчальним закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

4.9. Рада Закладу:

 • організовує виконання рішень конференції;
 •   визначає профільність навчання, кількість класів та предмети для поглибленого вивчення;
 • вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;
 • спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи Закладу та здійснює контроль за його виконанням;
 • сприяє формуванню мережі класів Закладу, обґрунтовуючи
 • затверджує режим роботи Закладу;
 • розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти  молоді;
 • підтримує ініціативи щодо удосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів,
 • дає дозвіл на участь у навчально-виховному процесі, керівництві учнівськими об’єднаннями за інтересами діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій;
 • вносить пропозиції директору про стимулювання учасників навчально-виховного процесу;
 • приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників Закладу золотою медаллю  “За високі досягнення у навчанні” або срібною медаллю “За досягнення у навчанні” та нагородження учнів похвальними листами “За високі досягнення у навчанні” та похвальними грамотами “За особливі досягнення у вивченні окремих предметів”;
 •   разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;
 •   погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;
 •   заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;
 •   у присутності батьків (осіб, які їх замінюють) розглядає пропозиції педагогічної ради про виключення учня із Закладу і за наявності підстав порушує клопотання перед директором про його подальше навчання у відповідному класі;
 •   разом з батьками (особами, які їх замінюють) бере участь у розгляді в державних і громадських організаціях питань, що стосуються їхніх інтересів;
 •   разом із Власником, Засновником або уповноваженим ним органом, громадськими організаціями, директором Закладу створює умови для педагогічної освіти батьків;
 •   розглядає пропозиції, скарги, зауваження учасників навчально-виховного процесу, відповідних стуктурних підрозділів органів державного управління з питань роботи Закладу і приймає відповідні рішення;
 •   організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;
 •   контролює витрачання бюджетних асигнувань, визначає напрямки використання бюджетних і позабюджетних коштів Закладу для розв’язання перспективних проблем удосконалення його діяльності, зміцнення матеріально-технічної бази;
 •   розподіляє кошти фонду загального обов’язкового навчання.
 1. При Закладі за рішенням загальних зборів (конференції) може створюватися і діяти піклувальна рада, учнівський комітет, батьківський комітет, методичні об’єднання, комісії, асоціації тощо, положення про які розробляє та затверджує Міністерство освіти та науки, молоді та спорту. Члени піклувальної ради Закладу обираються на загальних зборах.

Склад піклувальної ради формується з представників органів виконавчої влади підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян.

Піклувальна рада вживає заходів щодо зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази, залучення додаткових джерел фінансування Закладу, поліпшення умов для організації навчально-виховного процесу, стимулювання творчої праці педагогічних працівників тощо.

4.11. Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

4.12. Основними завданнями піклувальної ради є:

 • сприяння виконанню законодавства України щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти;
 • співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів (вихованців) у Закладі;
 • зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази навчального закладу;
 • організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів (вихованців), педагогічних працівників;
 • вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду загальнообов’язкового навчання;
 • запобігання дитячій бездоглядності;
 • сприяння працевлаштуванню випускників навчального закладу;
 • стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів (вихованців);
 • всебічне зміцнення зв’язків між родинами учнів (вихованців) та навчальним закладом.
 • інші завдання, що не суперечать чинному законодавству України та цьому Статуту.

4.13. Піклувальна рада формується з представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних.

Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах (конференції) Закладу шляхом голосування простою більшістю голосів. Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника Закладу.

У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах (конференції) на його місце обирається інша особа.

4.14. Піклувальна рада діє на засадах:

 • пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;
 • дотримання вимог законодавства України;
 • самоврядування;
 • колегіальності ухвалення рішень;
 • добровільності і рівноправності членства;
 • гласності.

Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік. Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.

Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.

Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу Закладу, батьків, громадськості. Їх виконання організовується членами піклувальної ради.

4.15. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

Голова піклувальної ради:

 • скликає і координує роботу піклувальної ради;
 • готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;
 • визначає функції заступника, секретаря та інших членів;
 • представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

 1. Піклувальна рада має право:
 • вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника Закладу, загальних зборів (конференції) пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази Закладу;
 • залучати додаткові джерела фінансування Закладу;
 • вживати заходів до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази Закладу;
 • стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів (вихованців);
 • брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи Закладу, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;
 • створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.

4.17. Керівництво усією діяльністю школи здійснює директор на підставі рішень педагогічної ради та Ради школи. Про свою діяльність директор звітує перед вищими органами та конференцією школи.

4.18. У Закладі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган – педагогічна рада, робота якої проводиться відповідно до потреб Закладу. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але не може бути менше 4 на рік.

Директор Закладу є головою педагогічної ради.

Педагогічна рада розглядає питання:

 • вдосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу;
 • планування і режиму роботи Закладу;
 • переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;
 • обгрунтовує пропозиції, що надходять від педагогів, організацій, підприємств, установ, про моральне та матеріальне заохочення учнів, застосування стягнень, залишення  учнів для повторного навчання у тому самому класі  за певних умов;
 • відає підвищенням кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої ініціативності, впровадженню у практику досягнень науки і передового педагогічного досвіду;
 • розглядає інші питання діяльності педагогічних працівників.

4.19. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб Закладу. Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально – виховного процесу.

4.20. Учнівські збори Закладу (класу) – колективний  орган учнівського самоврядування.

Основною структурною ланкою Закладу є клас – коллектив учнів, що формується з метою виконання завдань Закладу на основі їхніх вікових або психофізичних особливостей, рівня розвитку.

Учнівські збори Закладу (класу):

 • обирають органи учнівського самоврядування Закладу (класу);
 • висувають своїх представників для участі в роботі органів громадського самоврядування;
 • обговорюють питання організації навчання, діяльності і дозвілля учнівського колективу.

4.21. Батьківські збори Закладу (класу) – колективний орган батьківського самоврядування.

Батьківські збори Закладу (класу):

 • обирають органи батьківського самоврядування;
 • обирають своїх представників для участі в роботі громадського самоврядування Закладу;
 • залучають батьків до участі в керівництві гуртками та іншими видами позакласної та позашкільної роботи;
 • вносять на розгляд ради Закладу, педагогічної ради, директора та його заступників пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу в класі та Закладі;
 • запрошують педагога-вихователя, вчителів, представників державних органів управління, адміністрації Закладу для обговорення стану і перспектив роботи класу і Закладу, а також роз’яснення з окремих питань, що турбують батьків.

4.22. У Закладі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

V. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ЗАКЛАДУ

5.1. Матеріально-технічна база Закладу включає основні фонди (приміщення, обладнання тощо), а також інші цінності, які належать до комунальної власності територіальної громади м. Києва, закріплені на праві оперативного управління за управлінням освіти Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, обліковуються на балансі Закладу та передані йому в користування.

5.2. Заклад відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

5.3. Заклад має право виключно за згодою Власника або уповноваженого ним органу:  відчужувати закріплене за ним майно, надавати в оренду або безоплатне користування  (позичку), передавати в заставу нерухоме майно, обладнання, інвентар та інші цінності, а також списувати з балансу основні засоби в установленому порядку.

Збитки, завдані Закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

5.4. Для забезпечення навчально-виховного прцесу із дотриманням діючих нормативів база Закладу, крім класних приміщень, включає кімнати для уроків праці в початкових класах, навчальні кабінети, майстерні (слюсарна, токарна, домоводства, комбінована, радіотехнічна), а також спортивний, актовий і читальний зали, бібліотеку, архів, радіоцентр, медичний, лінгафонний і комп’ютерний кабінети, їдальню та буфет, приміщення для інженерно-технічного та навчально-допоміжного персоналу, кімнати психологічного розвантаження тощо.

5.5 Заклад має земельну ділянку, де розміщуються спортивні майданчики, зона відпочинку для прогулянок учнів початкової школи.

 

VI. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

6.1. Фінансово-господарська діяльність Закладу здійснюється на основі його кошторису.

6.2. Джерелами формування кошторису Закладу є:

 • кошти відповідного бюджету у розмірі, передбаченого нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення навчального процесу в обсязі Державного стандарту загальної середньої освіти;
 • кошти, отримані за надання платних послуг;
 • прибутки від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;
 • благодійні внески юридичних і фізичних осіб;
 • кошти, матеріальні цінності та нематеріальні активи, що надходять безкоштовно у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань юридичних і фізичних осіб.

6.3. При Закладі   створюється фонд загальнообов’язкового навчання за рахунок коштів місцевого бюджету, залучених з цією метою на договірних засадах коштів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також коштів населення, інших джерел, контроль за використанням коштів цього фонду за призначенням.

6.4.   Заклад здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності і надає фінансову, статистичну та іншу звітність у порядку, встановленому чинним законодавством України. Фінгвансова звітність Закладу надається Головному управлінню комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в установленому порядку. За рішенням Власника, Засновника чи трудового колективу бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно або через централізовану бухгалтерію управління освіти Печерської районної в місті Києві державної адміністрації.

6.5.  Заклад має право згідно із законодавством придбавати і орендувати необхідне обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних коштів заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

6.6. Звітність про діяльність Закладу встановлюється відповідно до чинного законодавства.

VII. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

7.1. Заклад відповідно до чинного законодавства має право укладати угоди і договори про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, відомствами, фондами, товариствами, окремими громадянами як на території України, так і за її межами.

7.2. Заклад за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних фінансових коштів має право налагоджувати прямі міжнародні зв’язки на основі самостійно укладених угод про обмін педагогічними працівниками та учнями, створювати у встановленому Міністерством освіти України порядку спільні асоційовані заклади і навчальні центри, проводити спільні заходи (конференції, олімпіади тощо), а також вступати до міжнародних організацій відповідно до чинного законодавства.

VIII. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ, 

ОБЛІК I ЗВІТНІСТЬ 

8.1. Державний контроль за діяльністю Закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

 

8.2. Державний контроль за діяльністю Закладу здійснюють: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Державна інспекція навчальних закладів, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, і підпорядковані їм органи управління освітою, та органи державної санітарно-епідеміологічної служби.

8.3. Основною формою контролю за діяльністю Закладу є атестація, яка проводиться, як правило, один раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

8.4. Зміст, форми, періодичність контролю, не пов’язаного з навчально-виховним процесом, встановлюється власником Закладу відповідно до чинного законодавства.

IX. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ЗАКЛАДУ 

9.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію Закладу приймає Власник, Засновник.

Реорганізація Закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Власником, Засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Закладом.

9.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його Власнику.

9.3. У випадку реорганізації права та зобов’язання Закладу переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених закладів освіти.

9.4. Ліквідація Закладу відбувається у формах позбавлення його статусу Закладу освіти та статусу юридичної особи відповідним органом державної виконавчої влади або Власником, Засновником.

9.5. При реорганізації чи ліквідації Закладу учням, які навчалися в ньому, повинна бути забезпечена можливість продовження навчання відповідно до чинного законодавства.

9.6. При реорганізації чи ліквідації Закладу працівникам, які звільняються або переводяться, гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю України.

X. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

10.1. Зміни і доповнення до статуту Закладу вносяться у порядку, визначеному чинним законодавством України.

10.2. При зміні організаційно-правової форми Закладу і його найменування вносяться відповідні зміни до Державного реєстру закладів освіти.

Заступник голови

Рішення про реорганізацію або ліквідацію Закладу приймає Власник, Засновник.

Реорганізація Закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Власником, Засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Закладом.

9.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його Власнику.

9.3. У випадку реорганізації права та зобов’язання Закладу переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених закладів освіти.

9.4. Ліквідація Закладу відбувається у формах позбавлення його статусу Закладу освіти та статусу юридичної особи відповідним органом державної виконавчої влади або Власником, Засновником.

9.5. При реорганізації чи ліквідації Закладу учням, які навчалися в ньому, повинна бути забезпечена можливість продовження навчання відповідно до чинного законодавства.

9.6. При реорганізації чи ліквідації Закладу працівникам, які звільняються або переводяться, гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю України.

X. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

10.1. Зміни і доповнення до статуту Закладу вносяться у порядку, визначеному чинним законодавством України.

10.2. При зміні організаційно-правової форми Закладу і його найменування вносяться відповідні зміни до Державного реєстру закладів освіти.

Заступник голови                                                     О. Федоренко